Search form

Matthew 26:62

62Eyıt'à yahtıı-wet'àaɂàa-deè nıìtła gà Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Dǫ neghǫ dàgedıı sìı wek'e xàyaı̨htı ha-le nì? Dǫ ayìı nek'e nìdahogeeɂàa sìı weghǫ dàı̨dı ha?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index