Search form

Matthew 26:64

64Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, nı̨ haı̨dı ne. Įdaà nı̨dè Dǫ-wet'àaɂàa-deè Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le sìı yegà nàgòts'ehnèe whedaa weahɂį̀ ha. Įdòo yak'e gots'ǫ k'oh xè nììtła ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index