Search form

Matthew 26:65

65Hadı t'à yahtıı-wet'àaɂàa-deè sıì wek'èch'a t'à edeɂeè tàı̨hdlà gà dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ k'èch'a xàyaı̨htı hodeè! Hòt'a k'achı̨ dǫ gık'e nìdahogeeɂà-le kò. Naxı̨ xàè weyatıì ààhkw'o hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index