Search form

Matthew 26:68

68hagıìhdı, “Chrıst, nakwenàoɂǫǫ anet'e nı̨dè amìı nànı̨ı̨ht'ıı sìı gots'ǫ̀ haı̨dı,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index