Search form

Matthew 26:7

7Ekǫ ts'èko kwetǫą yìı yìk'eetł'òo dètìı k'ehtı̨ xè goyaèhtła. Zezì ladà k'e shètı̨ ts'ǫ̀et'ıì ajà gà yìk'eetł'òo yekwì k'e ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index