Search form

Matthew 26:73

73Whaà-lea tł'axǫǫ̀ dǫ mǫ̀hdaa eyı nàgeèhzaa sìı Peter ts'ǫ̀ geède, hagıìhdı, “Ehkw'ı t'à, wecheekeè ı̨łè anet'e ne, neyatıì ghàà wek'èts'eezǫ,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index