Search form

Matthew 27:15

15Dzędeè Passover k'e nı̨dè dèe-ts'ǫ̀-k'àowo gınàowoò k'ę̀ę̀ dǫ ı̨łè wedaètǫǫ sìı dǫ ts'ǫ̀ xàetłaà ayehɂı̨. Amìı ayele ha sìı dǫ hazǫǫ̀ ededı̨ dǫ gìhchıì agohɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index