Search form

Matthew 27:19

19K'àowo Pılate dǫ-sınìyaehtıı daèhchı̨į̀ k'e wheda ekò wets'èkeè yets'ǫ̀ yatı nìı̨ɂǫ, hayèhdı: “Eyı dǫ t'asawı̨ı̨le-le, ekǫ-le wı̨ı̨zìı hòèhtsı̨ nıìle. Dıı dzęę̀ weghǫ nàwhıhtı̨ t'à sıì daıhɂà,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index