Search form

Matthew 27:29

29Eyı tł'axǫǫ̀ ı̨chį̀ghoò degeètł'ı̨ t'à kwìt'ıì gèhtsı̨ gà Zezì wekwì k'e nègeèchì. K'àowocho wetèh lanıı dechı̨ nàgòts'ehnèe ts'ǫ nàyııtǫ̀ agį̀į̀là gà gıts'ǫ̀ nàgòhge, gık'adaedè, hagıìhdı, “Israel got'ı̨į̀ gha k'àowocho weghàsǫts'eedı!” gedıì yagìzeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index