Search form

Matthew 27:48

48Ekòet'ıì dǫ ı̨łè ekǫ tı̨mǫèhza, ehtł'ı̨ lanıı, jìetì dı̨ı̨ts'aa ta nawhehtsoò ayı̨į̀là, dechı̨ nedèe welǫ wexeetł'ı̨į̀ ayį̀į̀là gà Zezì wewà k'e ayehɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index