Search form

Matthew 28:17

17Zezì gıaɂı̨ ekò gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè, hanìkò dǫ mǫ̀hdaa gıgha hotıì-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index