Search form

Matthew 28:7

7Įwhąą̀ wecheekeè gıts'ǫ̀ naahdè gà dıı hagìahdı: ‘Ełaı̨wo gots'ǫ naìdà. Naxınakweè Galılee nèk'e ts'ǫ̀ ade ha. Ekǫ weahɂį̀ ha,’ gìahdı. Hòt'a naxıdaehsı̨ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index