Search form

Matthew 3

John-Baptıst dǫ ts'ǫ̀ gode xèhoį̀hwho

1Sìghaı̨waà tł'axǫǫ̀ John-Baptıst Judea nèk'e ts'ǫ̀ nıwà-lea ekìı-ka nèk'e ekǫ dǫ hoghàehtǫ, 2hadı, “Edek'eahłı̨, naxınì eładı̨į̀ aahłe! Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ nèhòkw'ı ha nìkw'o,” hadıì dǫ ts'ǫ̀ gode. 3Eyı dǫ nakwenàoɂǫǫ Isaıah yeghǫ goı̨de ı̨lè, dıı hanì dek'eèhtł'è,

“Ekìı-ka nèk'e dıı hats'edıì yats'ìzeh hǫt'e, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo wegha sıìgoahłe; wegha tı̨lı ehkw'ı nıɂà aahłe,’ ” dek'eèhtł'è.

4John-Baptıst wegoht'ǫǫ̀ tıts'aàdìıcho weghà t'à hòèlı̨ eyıts'ǫ ewò t'à wewè elı̨. Ts'aelǫ̀ą eyıts'ǫ kw'ıahnǫ-dıì hanıı ghǫ shètı̨ t'à eda. 5Jerusalem gots'ǫ, Judea nèk'e gots'ǫ eyıts'ǫ Jordan gà gots'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀-ède. 6Edehołı̨į̀ ghǫ hǫdegeedè tł'axǫǫ̀ Jordan-deh nıɂàa yìı tı t'à gok'ètaìdzǫ.

7Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ łǫ eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ łǫ, edı̨į̀ sìı John-Baptıst dǫ k'ètaìdzı̨ı̨ sìı ekǫ ts'ǫ̀ geède. John-Baptıst gots'ǫ̀ hadı, “Naxı̨, wehłı̨ı̨ weza laaht'e! Nǫ̀htsı̨ nànaxeehkwa ch'à kwı̨ahdè ha nıìle. 8Edek'eahłı̨ nı̨dè wek'ę̀ę̀ eghàlaahda. 9‘Abraham gotà hǫt'e,’ dahdı t'à, naxıxè t'asagode ha-le dahwhǫ nì? Nǫ̀htsı̨ sìı jǫ kwe whela t'à Abraham gha chekoa ehtsı̨ ha dìì nıìle. 10Ts'ı nàekwį̀ ha gokwı̨ hòt'a ts'atà wheɂǫ hǫt'e. Ts'ı hazǫǫ̀ wek'e jìecho nezı̨-le dehshee sìı nàgeehkà gà kwıìgeehdè ha. (Eyıt'à hotıì ts'ı nezı̨ı̨ laaht'e.)

11“Edek'eahłı̨ nı̨dè tı t'à naxık'ètaìhdzı̨ hǫt'e, hanìkò dǫ ı̨łè senahk'e elı̨ı̨ sìı sek'èè nììtła ha. Wekechı̨į̀tł'ıì ejıehge ha kò dǫ lahoeht'ı̨ nıìle. Ededı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ eyıts'ǫ kǫ̀ nàtsoo t'à naxık'ètaìdzı̨ ha hǫt'e. 12Jìe eyıts'ǫ t'asìı weta goet'ǫǫ sìı į̀łak'aà ayele gha sınìwheda hǫt'e. Jìe sìı xehkǫ̀ goyayeewa ha, hanìkò t'asìı weta goet'ǫǫ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ yek'eehk'ǫ̀ ha,” John-Baptıst hadıì dǫ ts'ǫ̀ gode.

Zezì wek'ètaìdzǫ

13Ekò k'e Zezì John-Baptıst yek'ètaìdzı̨ ha nıwǫ t'à, Galılee nèk'e gots'ǫ deh Jordan ts'ǫ̀ ajà. 14Hanìkò John-Baptıst Zezì hade ha nıwǫ-le t'à, yets'ǫ̀ hadı, “Nı̨ t'aa sek'ètaį̀dzǫ ha hǫt'e ı̨lè. Dànìghǫ nı̨ èhłı̨ı̨ sets'ǫ̀ nèętła?” yèhdı.

15Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hanì welè kò. Dıı hanì gogha ehkw'ı hòɂǫǫ sìı deghàà wek'ę̀ę̀ ats'ııle.” Zezì yèhdı t'à, John-Baptıst yek'èhoı̨ɂǫ.

16Zezì wek'ètaìdzǫ ts'ǫ̀et'ıì tı yìı gots'ǫ nıìtła ekò hǫtsaa yak'e ehts'ǫǫ̀ ajà. Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'àba degoo lanı yek'e daàhtła, Zezì yaɂı̨. 17Yak'e gots'ǫ hats'edıì hǫt'e, “Dıı sìı Seza hǫt'e, weghǫneehtǫ eyıts'ǫ weghǫ sìghà dehwhǫ,” hats'edıì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index