Search form

Matthew 3:10

10Ts'ı nàekwį̀ ha gokwı̨ hòt'a ts'atà wheɂǫ hǫt'e. Ts'ı hazǫǫ̀ wek'e jìecho nezı̨-le dehshee sìı nàgeehkà gà kwıìgeehdè ha. (Eyıt'à hotıì ts'ı nezı̨ı̨ laaht'e.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index