Search form

Matthew 3:11

11“Edek'eahłı̨ nı̨dè tı t'à naxık'ètaìhdzı̨ hǫt'e, hanìkò dǫ ı̨łè senahk'e elı̨ı̨ sìı sek'èè nììtła ha. Wekechı̨į̀tł'ıì ejıehge ha kò dǫ lahoeht'ı̨ nıìle. Ededı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ eyıts'ǫ kǫ̀ nàtsoo t'à naxık'ètaìdzı̨ ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index