Search form

Matthew 3:7

7Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ łǫ eyıts'ǫ Sadducee gı̨ı̨lı̨ı̨ łǫ, edı̨į̀ sìı John-Baptıst dǫ k'ètaìdzı̨ı̨ sìı ekǫ ts'ǫ̀ geède. John-Baptıst gots'ǫ̀ hadı, “Naxı̨, wehłı̨ı̨ weza laaht'e! Nǫ̀htsı̨ nànaxeehkwa ch'à kwı̨ahdè ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index