Search form

Matthew 4

Zezì wehłı̨ı̨ yeèhdzà

1Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì wehłı̨ı̨ yeèhdzà ha Yedàyeh Nezı̨ı̨ ekìı-ka nèk'e ts'ǫ̀ ayį̀į̀là. 2Ekǫ dı̨ènǫ dzę ts'ǫ̀ t'asìı wı̨ı̨zìı wewàhǫǫdì-le, eyı tł'axǫǫ̀ sıì bò ghaewıì ajà. 3Wehłı̨ı̨ Zezì gà nììtła, hadı, “Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e nı̨dè, jǫ kwe whelaa sìı neyatıì t'à łèt'è gìhłè anele,” yèhdı.

4Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e: ‘Dǫ sìı łèt'è zǫ t'à eda nıìle. Nǫ̀htsı̨ weyatıì hazǫǫ̀ t'à eda hǫt'e,’ ” yèhdı.

5Eyı tł'axǫǫ̀ wehłı̨ı̨ Jerusalem ts'ǫ̀ yeèhchì. Ekǫ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho weka dagǫǫwà nèyeèchì, 6hayèhdı, “Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e nı̨dè ı̨zhıì hodàdı̨ı̨ghà. Dıı hanì dek'eèhtł'è ne t'à:

‘Nǫ̀htsı̨ edeyak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ dıı hadı ha, “Hotıì wexoahdı.” Kwe k'e dets'aı̨tà ch'à yak'eet'ı̨į̀ edılà t'à danegìhtè ha ne,’ ” yèhdı.

7Hanìkò Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Dıı hanì sı dek'eèhtł'è hǫt'e: Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ K'àowo sìı t'asìı nezı̨-le t'à weahdzà ha nıìle,” yèhdı.

8Wehłı̨ı̨ k'achı̨ Zezì shìh sıì danı̨ı̨chàa k'e nèyı̨ı̨htı̨ gà dıı nèk'e hazǫǫ̀ xèdaat'ı̨ı̨ gòlaa sìı yeghàedaà ayį̀į̀là. 9Wehłı̨ı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ nàgòneehgè xè seghàsǫı̨dı nı̨dè dıı hazǫǫ̀ neghàehłe ha,” yèhdı.

10Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Wehłı̨ı̨, sets'ǫǫ̀ naı̨tłe! Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e: ‘Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ K'àowo sìı ededı̨ zǫ wets'ǫ̀ nàgòahgè ha hǫt'e, eyıts'ǫ ededı̨ zǫ wek'èaht'e ha hǫt'e,’ dek'eèhtł'è,” yèhdı.

11Eyı tł'axǫǫ̀ wehłı̨ı̨ yets'ǫǫ̀ nàèhtła. Ekòet'ıì yak'eet'ı̨į̀ Zezì gà nègı̨ı̨de xè yeghǫ shètı̨ gıghàı̨dì.

Zezì dǫ hoghàehtǫ xèhoį̀hwho

12Zezì, John-Baptıst wedaàtǫǫ̀ agı̨į̀là ghǫ ıìkw'o ekò Galılee nèk'e ts'ǫ̀ anajà. 13Kǫ̀ta Nazareth nàı̨dè tł'axǫǫ̀ kǫ̀ta Capernaum nàdè ajà. Eyı kǫ̀ta Zebulun eyıts'ǫ Naphtalı gınèk'e, tı nechàa whehtǫ gà gòɂǫ. 14Eyı sìı nakwenàoɂǫǫ Isaıah weyatıì k'ę̀ę̀ agòjà, dıı hadı ı̨lè:

15“Zebulun got'ı̨į̀, Naphtalı got'ı̨į̀, eyıts'ǫ dǫ tı nechàa gà nàgedèe sìı, aàhkw'ǫ. Jordan deh nìɂàa gà nàahdèe sìı, eyıts'ǫ Galılee got'ı̨į̀ dǫ eyıì-le xàɂaa ta nàahdèe sìı aàhkw'ǫ.16Naxı̨ togoòtł'ò nàahdèe sìı dzęh naxık'e saı̨dı̨į̀ ajà, eyıts'ǫ naxı̨ ełaahde ha nìkw'oo sìı naxıxè sıì dzęh agòjà,” dek'eèhtł'è.

17Ekìıyeè k'e Zezì dǫ hoghàgoehtǫǫ̀ ajà, hadı, “Edek'eahłı̨, naxınì eładı̨į̀ aahłe! Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ nèhòkw'ı ha ts'ǫ̀ whaà-le agòjà,” gòhdı.

Zezì t'akwełǫ̀ǫ̀ edecheekeè whehtsı̨

18Zezì, Galılee-tì gà tabàa k'etło ekò ełechı nàke goaɂı̨. Įłè Sımon wìyeh (Peter sı wìyeh) eyıts'ǫ wechı Andrew. Łı-k'aàdèe agı̨ı̨t'e t'à mį̀ tègeehdè ı̨lè. 19Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sek'èahdè, dǫ łǫ ààhłì anaxehłe ha,” gòhdı. 20Ekòet'ıì edemį̀ ts'ǫǫ̀ nałegeèhtła gà Zezì k'èè łegeèhtła.

21Ekǫ gots'ǫ nageèhde ekò k'achı̨ ełechı eyıì-le nàke goaɂı̨, Zebedee weza James eyıts'ǫ wechı John. Edetà xè elà yìı edemį̀ getł'ı̨ ı̨lè. Zezì, sek'èahdè, gòhdı t'à, 22ekòet'ıì elà eyıts'ǫ edetà ts'ǫǫ̀ nałegeèhtła gà Zezì k'èè łegeèhtła.

Zezì dǫ eyaelı̨ı̨ k'aàt'ıì agohɂı̨

23Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì Galılee nèk'e kǫ̀ta yàgòlaa sìı gota k'etło, ełègehdèe-kǫ̀ goyìı dǫ hoghàehtǫ. Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ wegodıì nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gode, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là. 24Syrıa nèk'e hazǫǫ̀ wegodıì gıìkw'o t'à dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ gogeèwa. Dǫ tàda deè t'à eyagı̨ı̨lı̨ı̨, dǫ ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ı̨, dǫ edoo t'à eyagı̨ı̨lı̨ı̨, eyıts'ǫ dǫ gıkw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı hazǫǫ̀ Zezì k'aàt'ıì agǫǫ̀là. 25Galılee nèk'e gots'ǫ, kǫ̀ gòlaa Decapolıs gots'ǫ, kǫ̀ta Jerusalem gots'ǫ, Judea nèk'e gots'ǫ, eyıts'ǫ deh Jordan wetadà gots'ǫ, dǫ łǫ Zezì k'èè geède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index