Search form

Matthew 4:10

10Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Wehłı̨ı̨, sets'ǫǫ̀ naı̨tłe! Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e: ‘Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ K'àowo sìı ededı̨ zǫ wets'ǫ̀ nàgòahgè ha hǫt'e, eyıts'ǫ ededı̨ zǫ wek'èaht'e ha hǫt'e,’ dek'eèhtł'è,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index