Search form

Matthew 4:15

15“Zebulun got'ı̨į̀, Naphtalı got'ı̨į̀, eyıts'ǫ dǫ tı nechàa gà nàgedèe sìı, aàhkw'ǫ. Jordan deh nìɂàa gà nàahdèe sìı, eyıts'ǫ Galılee got'ı̨į̀ dǫ eyıì-le xàɂaa ta nàahdèe sìı aàhkw'ǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index