Search form

Matthew 4:6

6hayèhdı, “Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e nı̨dè ı̨zhıì hodàdı̨ı̨ghà. Dıı hanì dek'eèhtł'è ne t'à:

‘Nǫ̀htsı̨ edeyak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ dıı hadı ha, “Hotıì wexoahdı.” Kwe k'e dets'aı̨tà ch'à yak'eet'ı̨į̀ edılà t'à danegìhtè ha ne,’ ” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index