Search form

Matthew 5:10

10Amìı nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ geeda k'èxa dǫ dagogį̀ı̨hɂaa sìı gıxè sìghà hǫt'e;

Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı gıghaelı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index