Search form

Matthew 5:15

15Dǫ wı̨ı̨zìı tłeèk'ǫ̀ǫ yìhtła gà tǫ tł'a nèyeechı nıìle, hanìkò ı̨dòo dawheɂǫǫ̀ ayehɂı̨. Hanì-ı̨dè dǫ goyìı geèhkw'ee sìı wet'à gıgha dzęh agǫ̀ht'e ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index