Search form

Matthew 5:16

16Eyı xèht'eè naxı̨ sı dǫ hazǫǫ̀ gıgha dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ laaht'e ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè dànì nezı̨į̀ eghàlaahdaa sìı gıghàeda t'à Naxıtà yak'e whedaa sìı ghàsǫgeedı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index