Search form

Matthew 5:17

Zezì ayìı dek'eèhtł'è k'ę̀ę̀ eghàlaeda

17“Moses wenàowoò eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è wedę ahłe gha jǫ ahjà nıìle; gıyatıì wek'ę̀ę̀ hòɂǫ ahłe ha jǫ nèehtła hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index