Search form

Matthew 5:22

22Hanìkò sı̨ dıı hanaxèehsı̨: Dǫ edèot'ı̨ ts'ǫ̀ ìch'ee sìı wesınìyaetı ha. Eyıts'ǫ dǫ edèot'ı̨ ts'ǫ̀ ìch'è t'à ‘Gonezǫ-le,’ hadıı sìı k'aodèe gısınìyahtı ha. Eyıts'ǫ amìı edèot'ı̨ ts'ǫ̀ ‘Ezhı̨ne anet'e,’ hadıı sìı wehłı̨kǫ̀ daı̨ɂaà awedle ha sǫnı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index