Search form

Matthew 5:28

28Hanìkò sı̨ dıı hanaxèehsı̨: Amìı ekǫ-le nànıwo t'à ts'èko ghàeda nı̨dè hòt'a edınì t'à yexè hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index