Search form

Matthew 5:5

5Amìı k'èeweèt'ı̨ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıxè sìghà hǫt'e;

dèè gıghaelı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index