Search form

Matthew 6

Dǫ-teèt'ı̨ı̨ sìı gıts'àahdı

1“Kexoahdı, wet'à naxıghǫ nezı̨į̀ agedı ha dahwhǫ t'à, dǫ nadąą̀ zǫ ehkw'ı k'ehoahɂa-le. Haaht'ı̨ nı̨dè Naxıtà yak'e whedaa sìı eyı k'èxa t'asìı naxıghàɂà ha-le.

2“Eyıt'à dǫ-teèt'ı̨ı̨ ghàahdı nı̨dè dǫ hazǫǫ̀ gıghǫ gode gha k'ehoahɂa-le. Dǫ degaı degeetsı̨ı̨ sìı hanì k'ehogeɂa hǫt'e. Dǫ gots'ǫ̀ nezı̨į̀ agı̨ı̨wǫ ha gı̨ı̨wǫ t'à ełègehdèe-kǫ̀ goyìı eyıts'ǫ kǫ̀ta dǫ ts'ǫ̀ hagedı agogehɂı̨. Ehkw'ı anaxèehsı̨, t'asìı edegha geèhnǫǫ sìı hòt'a deghàà gıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. 3Naxılà ı̨łè t'à dǫ-teèt'ı̨ı̨ ghàahdı nı̨dè naxılà eyıì-le yek'èwezà sǫ̀ǫ̀. 4Eyıt'à dǫ ghàahdı nı̨dè dǫ gık'èezǫ welè sǫ̀ǫ̀. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıtà dǫ naàhtǫ dàaht'ı̨ yeghàedaa sìı wek'èxa t'asìı nezı̨ı̨ naxıghàɂà ha.

Dànì yaahtı ha

5“Yaahtı nı̨dè dǫ degaı degeetsı̨ı̨ sìı gıxèahɂı̨-le. Dǫ goghàgeeda ha gı̨ı̨wǫ t'à, ełègehdèe-kǫ̀ goyìı eyıts'ǫ tı̨lı k'e nàgeèhza xè yagehtı ghageewı. Ehkw'ı anaxèehsı̨, t'asìı edegha geèhnǫǫ sìı hòt'a deghàà gıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. 6Hanìkò yaahtı nı̨dè naxıkǫ̀ą goyìı edets'ǫdaànìahchı gà Nǫ̀htsı̨ naxıtà wègaat'ı̨-le sìı wets'ǫ̀ yaahtı. Hanì-ı̨dè dǫ naàhtǫ dàaht'ı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ yeghàeda hǫt'e wek'èxa t'asìı nezı̨ı̨ naxıghàɂà ha. 7Yaahtı nı̨dè yatı łǫ wet'àaɂà-le t'à yaahtı-le. Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı hanì yagehtı hǫt'e. Yatı łǫ t'à whaà yagehtı nı̨dè Nǫ̀htsı̨ goèhkw'ǫ ha gı̨ı̨wǫ. 8Gıxèahɂı̨-le. Nǫ̀htsı̨ Naxıtà t'asìı weahkè kwe ayìı dahwhǫǫ sìı yek'èezǫ hǫt'e.

9“Yaahtı nı̨dè dıı hanì yaahtı,

“ ‘Gotà yak'e wheędaa, nıızì degaı ts'edı hǫt'e. 10Nı̨ k'àı̨wo k'ę̀ę̀ welè. Dıı nèk'e nek'ę̀ę̀ agòwet'è, yak'e hagǫ̀ht'e lanì. 11Dıı dzęę̀ k'e wet'à ts'eedaa goghànı̨dı. 12Dǫ gok'èch'a nàhogehdèe sìı gıhołı̨į̀ gıghǫ nahots'eele, eyı xèht'eè gohołı̨į̀ goghǫ nahoı̨le. 13Hołı̨ı̨ ts'ı̨ı̨wǫ ch'à gok'ènedì; wehłı̨ı̨ gots'ǫǫ̀ nıwà anele.’

14Dǫ naxıts'ǫ̀ ehkw'ı eghàlageeda-le sìı gıghǫ nahoahłe nı̨dè Nǫ̀htsı̨ Naxıtà ı̨dòo yak'e whedaa sìı ededı̨ sı naxıghǫ nahoele ha hǫt'e. 15Hanìkò dǫ gıghǫ nahoahłe-le nı̨dè Nǫ̀htsı̨ Naxıtà naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoele ha-le.

Dànì edeahgǫ ha

16“Edeahgǫ nı̨dè ts'ǫǫ̀dahwhǫ k'ę̀ę̀ naxègaat'ı̨ welè-le. Dǫ degaı degeetsı̨ı̨ sìı hanì gìgaat'ı̨į̀ adegehɂı̨. Ehkw'ı anaxèehsı̨, t'asìı edegha geèhnǫǫ sìı hòt'a deghàà gıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. 17Hanìkò naxı̨ edeahgǫ nı̨dè naxıkwìghà sıahłe xè k'enaahde. 18Hanì-ı̨dè edeahgǫǫ sìı hoɂıì dǫ gıgha wègaat'ı̨ ha-le. Nǫ̀htsı̨ naxıtà wègaat'ı̨-le sìı ededı̨ zǫ dǫ naàhtǫ dàaht'ı̨ı̨ sìı wegha wègaat'ı̨ hǫt'e. T'asìı nezı̨ı̨ daahnǫǫ sìı ededı̨ naxıghàyeɂà ha hǫt'e.

Yak'e t'asìı nezı̨ı̨ edegha ełèahłe

19“Dıı nèk'e t'asìı nezı̨ı̨ łǫ edegha ełèahłe-le, yììda yedè xè wek'ıìtsǫ̀ ade ha ne t'à, eyıts'ǫ eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ naxıkǫ̀ enìxàgeezhì gà naxıghǫ egeeɂį̀ ha t'à t'asìı nezı̨ı̨ łǫ edegha ełèahłe-le. 20Hanìkò yak'e gogha t'asìı nezı̨ı̨ edegha ełèahłe; ekǫ yììda yedè ha-le xè wek'ıìtsǫ̀ ade ha-le eyıts'ǫ eeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ ekǫ egeeɂį̀ ha-le. 21Edı̨į̀ t'asìı deɂǫ̀ǫ̀ naxıgha nezı̨ wheahłaa sìı naxıdzeè t'à ekǫ ts'ǫ̀ dahwhǫ ha hǫt'e.

22“Naxıdaà sìı naxızhį̀į̀ gha ek'aèk'ǫ lanì hǫt'e. Naxıdaà nezı̨ nı̨dè naxızhį̀į̀ hazǫǫ̀ gha dzęh lagǫ̀ht'e ha. 23Ekò naxıdaà nezı̨-le nı̨dè naxızhį̀į̀ hazǫǫ̀ gha togoòtł'ò ha hǫt'e. Naxıdzeè yìı togoòtł'ò nı̨dè sıì naxıxè togoòtł'ò agǫ̀ht'e.

24“Dǫ wı̨ı̨zìı k'àowo nàke gha eghàlaeda ha dìì. K'àowo ı̨łè ghǫneètǫ ha eyıts'ǫ ı̨łè nèlı̨ ha-le, eyıts'ǫ k'àowo ı̨łè k'èı̨t'e ha eyıts'ǫ ı̨łè wek'èı̨t'e ha-le. Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ sǫǫ̀mba, į̀łah ełèht'eè gıgha eghàlats'eeda ha dìì hǫt'e.

T'asìı ghǫ nànıahdè-le

25“Ayìı t'à aahda ha, ayìı ghǫ shèahzhe ha, ayìı aahdǫ ha eyıts'ǫ ayìı goht'ǫǫ̀ t'à-aaht'ı̨ ha sìı ghǫ nànıahdè-le. Ts'eedaa sìı bò nahk'e wet'àaɂà hǫt'e, eyıts'ǫ gozhį̀į̀ goht'ǫ nahk'e wet'àaɂà hǫt'e. 26Chı̨ą hoòlà gıdaànıahdè: dèè k'e t'asìı geehshe-le, eyıts'ǫ xehkǫ̀ t'asìı gehła-le, hanìkò Naxıtà yak'e whedaa sìı gowàedı hǫt'e. Chı̨ą gınahk'e aahłı̨ hǫt'e! 27Ayìıha t'asìı ghǫ nànıahdè? Dǫ wı̨ı̨zìı nànıwo t'à ı̨łè sadzeè deɂǫ̀ǫ̀ edaà adele ha nıìle.

28“Ayìıha goht'ǫ ghǫ nànıahdè? Dèè k'e ı̨t'ǫ̀chàa dehshee sìı wedaànıahdè. Eghàlaeda-le kò wèdaat'ı̨ hǫt'e. 29Ehkw'ı anaxèehsı̨, k'àowocho Solomon wèdaat'ı̨į̀ nàhtł'ı̨ ts'ı̨ı̨wǫ kò eyı ı̨t'ǫ̀chàa yenahk'e wèdaat'ı̨ hǫt'e. 30Nǫ̀htsı̨ hanì dèè k'e tł'oh wèdaat'ı̨į̀ whehtsı̨ı̨ sìı dıı dzęę̀ k'e dehshe hanìkò satsǫ kwıìgeehdè. Eyı nahk'e nezı̨į̀ naxık'èdì ha, eyıts'ǫ goht'ǫ nezı̨ı̨ naxıghàle ha hǫt'e. Hanìkò naxınì nàtso-le dìì. 31Eyıt'à dıı haahdı-le xè t'asìı ghǫ nànıahdè-le: ‘Ayìı ts'ı̨ı̨ɂà lì?’ ‘Ayìı ts'ats'e lì?’ ‘Ayìı goht'ǫ t'à-ats'et'ı̨ lì?’ 32Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı eyı hanıı zǫ k'alagedè. Hanìkò Naxıtà yak'e whedaa sìı ayìı t'à aahda yek'èezǫ hǫt'e. 33Naxı̨ sìı, Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ hak'eaht'į̀ eyıts'ǫ wek'ę̀ę̀ ehkw'ı ts'eeda ha dahwhǫ, eyı haahłà nı̨dè t'asìı hazǫǫ̀ wet'à ts'eedaa sı naxıghàyele ha hǫt'e. 34Eyıt'à satsǫ ghǫ nànıahdè-le, satsǫ wedawheɂǫǫ̀ aahłe. Dzę taàt'eè hoìla łǫ gogha whela hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index