Search form

Matthew 6:25

T'asìı ghǫ nànıahdè-le

25“Ayìı t'à aahda ha, ayìı ghǫ shèahzhe ha, ayìı aahdǫ ha eyıts'ǫ ayìı goht'ǫǫ̀ t'à-aaht'ı̨ ha sìı ghǫ nànıahdè-le. Ts'eedaa sìı bò nahk'e wet'àaɂà hǫt'e, eyıts'ǫ gozhį̀į̀ goht'ǫ nahk'e wet'àaɂà hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index