Search form

Matthew 6:26

26Chı̨ą hoòlà gıdaànıahdè: dèè k'e t'asìı geehshe-le, eyıts'ǫ xehkǫ̀ t'asìı gehła-le, hanìkò Naxıtà yak'e whedaa sìı gowàedı hǫt'e. Chı̨ą gınahk'e aahłı̨ hǫt'e!

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index