Search form

Matthew 6:28

28“Ayìıha goht'ǫ ghǫ nànıahdè? Dèè k'e ı̨t'ǫ̀chàa dehshee sìı wedaànıahdè. Eghàlaeda-le kò wèdaat'ı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index