Search form

Matthew 6:31

31Eyıt'à dıı haahdı-le xè t'asìı ghǫ nànıahdè-le: ‘Ayìı ts'ı̨ı̨ɂà lì?’ ‘Ayìı ts'ats'e lì?’ ‘Ayìı goht'ǫ t'à-ats'et'ı̨ lì?’

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index