Search form

Matthew 6:32

32Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le sìı eyı hanıı zǫ k'alagedè. Hanìkò Naxıtà yak'e whedaa sìı ayìı t'à aahda yek'èezǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index