Search form

Matthew 7

Ełesınìyaahtı-le

1“Dǫ sınìyaahtı-le, hanì-ı̨dè naxısınìyaetı ha-le. 2Dànì dǫ sınìyaahtı k'ę̀ę̀ naxısınìyaetı ha hǫt'e. Ayìı ghàà dǫ gısınìyaahtıı sìı eyı weghàà naxısınìyaetı ha hǫt'e.

3“Ayìıha naxèot'ı̨ wedaà yìı tsolè wheɂǫǫ sìı ghàahda, hanìkò naxıdaà yìı dechı̨ whetǫǫ sìı ts'ǫnıahɂà-le? 4Dànıt'à naxèot'ı̨ ts'ǫ̀ dıı haahdı naxıgha dìì-le, ‘Àgı̨ą, nedaà yìı t'asìa wheɂǫ; negha xàwehchı,’ dahdı, hanìkò naxı̨ naxıdaà yìı dechı̨ whetǫǫ sìı naxıgha wègaat'ı̨-le. 5Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! T'akwełǫ̀ǫ̀ naxıdaà yìı dechı̨ whetǫǫ sìı xàahchì nı̨dè naxıgha nezı̨į̀ xègaat'ı̨į̀ agode ha, hanì-ı̨dè naxèot'ı̨ wedaà yìı t'asìa wheɂǫǫ sìı xàahchı ha dìì-le.

6“Łèt'è degaı sìı tłı̨ ghàahdı-le. Whǫǫ̀zaa dètìı sìı gogòò ts'ǫ̀ aahdè-le. Haahłà nı̨dè tłı̨ naxıdzıìgeɂà ha eyıts'ǫ gogòò whǫǫ̀zaa tàtsǫgeèhɂe ha.

Gotà yak'e whedaa weahkè

7“Aahkè nı̨dè naxıghǫ̀t'à ha; wehak'eaht'į̀ nı̨dè wegòahɂà ha; enìı̨tǫ k'e ts'aaht'ı nı̨dè naxıts'ǫ̀ enìxàetį̀ ha. 8T'aa eekèe sìı t'asìı weghǫ̀t'à ha; amìı t'asìı hak'eet'į̀ı̨ sìı yegòhɂà ha; eyıts'ǫ amìı enìı̨tǫ k'e ts'aht'ıı sìı wets'ǫ̀ enìxàetį̀ ha.

9“Naxıza łèt'è naxeekè nı̨dè asį̀į̀ kwe weghàahɂà ha? 10Eyıts'ǫ łıwe naxeekè nı̨dè asį̀į̀ gòo weghàahtè ha? 11Naxı̨ hołı̨ı̨-hoahtsı̨ı̨-dǫǫ̀ aaht'e kò, naxıza t'asìı nezı̨ı̨ gıghàahłe k'èahsǫ. Naxıtà yak'e whedaa sìı dǫ geekè nı̨dè naxınahk'e t'asìı nezı̨ı̨ goghàyele ha hǫt'e. 12Eyı xèht'eè dànì dǫ naxıts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlageeda ha dahwhǫ k'ę̀ę̀ gıts'ǫ̀ eghàlaahda. Moses wenàowoò eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è k'e hanì dek'eèhtł'è.

Enìı̨tǫ neghoa eyıts'ǫ enìı̨tǫ dekòo

13“Enìı̨tǫ neghoa k'è dexaahdè. Enìı̨tǫ dekòo sìı tı̨lı dekòo ts'ǫ̀ nııɂà hǫt'e. Dǫ łǫ eyı tı̨lı k'e aget'ı̨ı̨ sìı gıdıhołè ha. 14Ekò enìı̨tǫ neghoa sìı tı̨lı neghoa ts'ǫ̀ nııɂà hǫt'e. Dǫ łǫ-lea zǫ eyı tı̨lı k'e aget'ı̨ı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda ha.

Ts'ı eyıts'ǫ wejìecho

15“Nakwenàoɂǫǫ ehkw'ı gogede-le sìı gıxoahdı. Sahzǫ̀ą nezı̨ı̨ degeetsı̨, hanìkò dìga wets'àhoejı̨ı̨ lagı̨ı̨t'e. 16Dànì k'ehogeɂa k'ę̀ę̀ gık'èahsǫ ha. Įchį̀ghoò ta jìe nàts'ehtsį̀ nıìle. Eyıts'ǫ gogho nı jìecho nàts'ehtsį̀ nıìle. 17Eyı xèht'eè ts'ı nezı̨ı̨ sìı wek'e jìecho nezı̨ı̨ gǫ̀hłı̨, eyıts'ǫ ts'ı nezı̨-le sìı wek'e jìecho nezı̨-le dehshe. 18Ts'ı nezı̨ı̨ sìı wek'e jìecho nezı̨-le gǫ̀hłı̨ ha dìì, eyıts'ǫ ts'ı nezı̨-le sìı wek'e jìecho nezı̨ı̨ dehshe ha dìì hǫt'e. 19Ts'ı hazǫǫ̀ wek'e jìecho nezı̨-le dehshee sìı nàgeehkà gà kwıìgeehdè ha. 20Eyıt'à, dànì k'ehogeɂa ghàà gık'èahsǫ ha.

21“Dǫ hazǫǫ̀ ‘K'àowo, K'àowo,’ sègedıı sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ k'è goyageedè ha nıìle. Amìı, Setà yak'e whedaa k'èı̨t'ee sìı zǫ goyageedè ha. 22Eyı dzęę̀ k'e nìhǫǫwo nı̨dè dǫ łǫ sets'ǫ̀ dıı hagedı ha, ‘Sets'ǫ̀ K'àowo, nıızì dahxà nadąą̀ gots'ı̨ı̨de ı̨lè, ı̨nìłı̨ı̨ xàdets'eèzhì eyıts'ǫ enıìyah łǫ hots'èhtsı̨ ı̨lè,’ gedı ha. 23Hanìkò ehkw'ı gıts'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha, ‘Naxık'èehsǫ nıìle. Hołı̨ı̨-k'alaahdèe-dǫǫ̀ aaht'e, sets'ǫǫ̀ naahdè!’ gèehsı̨ ha.

Dǫ gǫǫzǫ eyıts'ǫ dǫ gǫǫzǫ-le wegodıì

24“Eyıt'à amìı seyatıì ıìkw'o xè yek'ę̀ę̀ edaa sìı dǫ gǫǫzǫǫ kwe k'e edekǫ̀ gòhtsı̨ı̨ lanì hǫt'e. 25Yàchǫhoòwo ekò tı łǫ dèè teètł'ı xè kǫ̀ k'e nı̨hts'ı nàtsoo at'ı̨, hanìkò kwe k'e yìetł'aà whetǫǫ gòhtsı̨ t'à eyı kǫ̀ nàgoı̨tł'ı-le. 26Hanìkò dǫ hazǫǫ̀ seyatıì gıìkw'o kò gık'ę̀ę̀ eda-le nı̨dè dǫ gǫǫzǫ-le ewaà k'e edekǫ̀ gòhtsı̨ lagı̨ı̨t'e. 27Yàchǫhoòwo ekò tı łǫ dèè teètł'ı xè nı̨hts'ı nàtsoo eyı kǫ̀ k'e at'ı̨ t'à hǫtsaa wetagoı̨tł'ı.”

28Zezì eyı hazǫǫ̀ hoghàgoehtǫ ghǫ nǫǫt'e ekò dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah dìì. 29Zezì ededı̨ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo k'ę̀ę̀ dǫ hoghàehtǫ, Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ lanì-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index