Search form

Matthew 7:12

12Eyı xèht'eè dànì dǫ naxıts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlageeda ha dahwhǫ k'ę̀ę̀ gıts'ǫ̀ eghàlaahda. Moses wenàowoò eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è k'e hanì dek'eèhtł'è.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index