Search form

Matthew 7:18

18Ts'ı nezı̨ı̨ sìı wek'e jìecho nezı̨-le gǫ̀hłı̨ ha dìì, eyıts'ǫ ts'ı nezı̨-le sìı wek'e jìecho nezı̨ı̨ dehshe ha dìì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index