Search form

Matthew 8

Dǫ wekwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì ajà

1Zezì shìhka gots'ǫ hodàèhtła ekò dǫ łǫ gık'èè k'edè. 2Dǫ ı̨łè gokwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨ı̨ sìı Zezì ts'ǫ̀ èhtła, yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, hadı, “K'àowo, haneewǫ nı̨dè k'aàt'ıì ası̨ı̨le ha dìì-le,” yèhdı.

3Zezì edılà dǫ k'e ayį̀į̀là, hayèhdı, “Hęɂę, hahwhǫ! K'aàt'ıì anede!” yèhdı. Ekòet'ıì wekwǫ̀ tàda whìle ajà. 4Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ̀ dànàhòwoo sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haı̨dı-le. Nek'ahoeta gha yahtıı ts'àątła. Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ nehołı̨į̀ neghǫ nahoezhe k'èxa yahtıı t'asìı negha k'egııhk'ǫ̀. Hanì-ı̨dè weghàà k'aàt'ıì anaąjà dǫ gık'èezǫ ha,” yèhdı.

Eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo wegha ehkw'ı-ahodı

5Zezì kǫ̀ta Capernaum nììtła ekò eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo Zezì sets'àdı ha nıwǫ t'à yets'ǫ̀ èhtła. 6Eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo hadı, “K'àowo, secheekeè wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dè xè hòtł'ò eyaelı̨ t'à sıì daı̨ɂa dìì,” yèhdı.

7Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Nexè nekǫ̀ nàhtła gà k'aàt'ıì awehłe ha,” yèhdı.

8Hanìkò eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo yets'ǫ̀ hadı, “K'àowo, sekǫ̀ naątła gha dǫ lahoeht'ı̨-le. Ekìı neyatıì t'à xàyanehtı nı̨dè secheekeè k'aàt'ıì ade ha. 9Sı̨ kò segha k'àowo gǫ̀hłı̨ eyıts'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ gıgha k'àowo ehłı̨. Dǫ ı̨łè ‘Yeè nàątła,’ wèehsı̨ nı̨dè ekǫ nàtła, eyıts'ǫ k'achı̨ ı̨łè ‘Jǫ nàątła,’ wèehsı̨ nı̨dè jǫ nàtła. Secheekeè, ‘Dıı hanele,’ wèehsı̨ nı̨dè hayehɂı̨,” yèhdı.

10Zezì eyı k'àowo dàdıı sìı yıìkw'o ekò sıì wegha enıìyah dìì. Dǫ łǫ yek'èè k'edèe sìı ts'ǫ̀ hadı, “Ehkw'ı anaxèehsı̨, Israel nèk'e dǫ wınì hanànıhtso ghǫ eèhkw'o whìle. 11Hazǫǫ̀ nèk'e gots'ǫ dǫ łǫ, Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ k'è goyageedè ha. Ekǫ Abraham, Isaac eyıts'ǫ Jacob xè shègezhe ha. 12Hanìkò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı togoòtł'ò ts'ǫ̀ xàgıdeezhı ha. Ekǫ getse xè sıì gıgha hoìla ha,” Zezì gòhdı.

13Zezì eghǫǫ-dǫǫ̀ gha k'àowo ts'ǫ̀ hadı, “Hot'eè nekǫ̀ ts'ǫ̀ naı̨tłe, hotıì negha ehkw'ı-ahodıı k'ę̀ę̀ agode ha,” yèhdı. Eyıt'à eyı sadzeè et'ıì wecheekeè wegha k'aàt'ıì agòjà.

Zezì dǫ łǫ k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là

14Zezì, Peter wekǫ̀ goyaèhtła ekò Peter wets'èkeè wemǫ edı-elı̨ t'à daèhte k'e whetı̨ yaɂı̨. 15Zezì yılà daachì t'à k'aàt'ıì ajà. Ekòet'ıì eyı ts'èko nıìtła gà weghǫ shèts'ezhee yeghàı̨dì.

16Eyı xèhts'ǫ̀ dǫ łǫ ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı Zezì ts'ǫ̀ gogeèwa. Edeyatıì t'à ı̨nìłı̨ı̨ xàgodeèzhì eyıts'ǫ dǫ-eyaelı̨ı̨ hazǫǫ̀ k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là. 17Eyı hagòjàa sìı nakwenàoɂǫǫ Isaıah yeghǫ goı̨de ı̨lèe sìı wek'ę̀ę̀ agòjà:

“Gotàdaà goghǫ yį̀į̀hchì eyıts'ǫ wet'à gogha hoìlaa sìı edek'e ayį̀į̀là,” dek'eèhtł'è.

Dǫ nàke Zezì xè agedè ha gı̨ı̨wǫ

18Zezì dǫ łǫ wemǫǫ̀ ełèwhede goaɂı̨ ekò edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Įnǫ̀ǫ̀ nats'ııɂè,” gòhdı. 19Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ ı̨łè yets'àèhtła, hadı, “K'àowo, edı̨į̀ anet'ı̨ı̨ sìı nexè ahde ha dehwhǫ,” yèhdı.

20Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Nǫgèe gıɂǫ gǫ̀hłı̨ eyıts'ǫ chı̨ą sı gıt'oh gǫ̀hłı̨, hanìkò Dǫ-wet'àaɂàa-deè edı̨į̀ kwìhɂǫ ha gǫ̀hłı̨-le,” yèhdı.

21K'achı̨ wecheekeè ı̨łè yets'ǫ̀ hadı, “K'àowo, t'akwełǫ̀ǫ̀ setà wekw'ǫǫ̀ nèehtį̀ gà welè,” yèhdı.

22Hanìkò Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Dǫ ełaı̨dèe lagı̨ı̨t'ee sìı edets'ǫ dǫ ełaı̨dèe kw'ǫǫ̀ nègııle, hanìkò nı̨ sìı sek'èı̨tła,” yèhdı.

Zezì nı̨hts'ı whìle ayį̀į̀là

23Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì elà yìetła, wecheekeè gıxè agejà. 24Hǫtsaa tı k'e gıxè nı̨hts'ı nàtsoo dèts'ı t'à taatı̨į̀ elà yìı at'ı̨. Hanìkò Zezì dètı̨ ı̨lè. 25Wecheekeè ts'ıgį̀ı̨hwho, hagıìhdı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, edaxàgoı̨le! Tı t'à ełaàts'ede ha nìkw'o,” gıìhdı.

26Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxınì nàtso-le. Dànìghǫ sıì dahjı̨ nǫǫ̀?” gòhdı. Elà yìı nàwo xè nı̨hts'ı eyıts'ǫ taatı̨į̀ whìle aahde gòhdı t'à, ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ agòjà.

27Zezì wecheekeè gıgha enıìyah t'à ełets'ǫ̀ hagedı, “Dıı amìı ne? Nı̨hts'ı eyıts'ǫ taatı̨į̀ kò gık'į̀ı̨t'e,” gedı.

Dǫ nàke ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì agejà

28Zezì ı̨nǫ̀ǫ̀ Gadarene gınèk'e tàwheɂe ekò, dǫkw'ǫǫ̀ whelaa gots'ǫ dǫ nàke gıts'ǫ̀ łeèhtła, į̀łah ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨. Sıì gıts'àhoejı̨ t'à dǫ wı̨ı̨zìı ekǫ aget'ı̨-le. 29Hòtł'ò gezeh xè hagedı, “Nǫ̀htsı̨ Weza, ayìıha gok'alaąwo? Gogha nèhòkw'ı kwe gogha hoìla hoı̨htsı̨-le, neghǫnàdats'eetì,” gedı.

30Eyı ts'ǫ̀ gǫǫwà-lea gogòò łǫ shègezhe ı̨lè. 31Įnìłı̨ı̨ Zezì ghǫnàdageetì, “Xàgodı̨ı̨zhı ha nı̨dè gogòò yìı ts'ǫ̀ agoı̨le,” gedı.

32“Naahdè!” Zezì gòhdı t'à, dǫ yìı gots'ǫ xàgı̨ı̨de gà gogòò yìı gı̨į̀de. Gogòò hazǫǫ̀ shìh danı̨ı̨chàa gots'ǫ ı̨zhıì hodàgoòɂa ts'ǫ̀ tı yìı łegeèhza t'à ełaàgı̨ı̨dè. 33Dǫ gogòò k'ègedìı sìı natı̨mǫgeèhde. Gıxè dàgòjàa sìı kǫ̀ta yàgòlaa hazǫǫ̀ dǫ ts'ǫ̀ hagedı, eyıts'ǫ dǫ ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ ı̨lèe sìı gıxè dàgòjàa ghǫ dǫ xè gogedo. 34Eyı kǫ̀ta gots'ǫ dǫ hazǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ geède. Zezì gıaɂı̨ ekò “Gonèè ts'ǫǫ̀ naı̨tłe,” gıìhdı gıghǫnàdageetì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index