Search form

Matthew 8:15

15Zezì yılà daachì t'à k'aàt'ıì ajà. Ekòet'ıì eyı ts'èko nıìtła gà weghǫ shèts'ezhee yeghàı̨dì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index