Search form

Matthew 8:3

3Zezì edılà dǫ k'e ayį̀į̀là, hayèhdı, “Hęɂę, hahwhǫ! K'aàt'ıì anede!” yèhdı. Ekòet'ıì wekwǫ̀ tàda whìle ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index