Search form

Matthew 8:4

4Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Nets'ǫ̀ dànàhòwoo sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haı̨dı-le. Nek'ahoeta gha yahtıı ts'àątła. Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ nehołı̨į̀ neghǫ nahoezhe k'èxa yahtıı t'asìı negha k'egııhk'ǫ̀. Hanì-ı̨dè weghàà k'aàt'ıì anaąjà dǫ gık'èezǫ ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index