Search form

Matthew 9

Dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı k'aàt'ıì ajà

1Zezì elà yìetła gà edecheekeè xè ı̨nǫ̀ǫ̀ nawheɂe, edekǫ̀ta nìagı̨ı̨ɂe. 2Dǫ mǫ̀hdaa dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe tè k'e whetı̨ı̨ Zezì ts'ǫ̀ geèhchì. Zezì dǫ gınì nàtsoo gok'èezǫ t'à dǫ eyaelı̨ı̨ ts'ǫ̀ hadı, “Àgı̨ą, nehołı̨į̀ neghǫ nahoazha t'à nınà welè,” yèhdı.

3Hadı t'à Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa hagı̨ı̨wǫ, “Dıı dǫ sıì Nǫ̀htsı̨ k'èch'a gode!” gı̨ı̨wǫ.

4Zezì dànì nànıgedèe sìı gok'èezǫ t'à hagòhdı, “Dànìghǫ naxıdzeè yìı nàowołı̨ı̨ t'à nànıahdè? 5Dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı dàwets'edı nı̨dè denahk'e dezhì-le: ‘Nehołı̨į̀ neghǫ nahoazha,’ hanì-le-ı̨dè ‘Nıį̀tła gà k'eı̨tło.’ 6Dıı nèk'e Dǫ-wet'àaɂàa-deè dǫ hołı̨ı̨ ghǫ nahoele ha weghàhòt'ǫǫ sìı, wek'èahsǫǫ̀ anaxehłe ha,” gòhdı tł'axǫǫ̀ dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı ts'ǫ̀ hadı, “Nıį̀tła, netè nı̨į̀ɂa gà nekǫ̀ ts'ǫ̀ naı̨tłe,” yèhdı. 7Eyıt'à eyı dǫ nıìtła gà edekǫ̀ ts'ǫ̀ naèhtła. 8Dǫ hazǫǫ̀ eyı hagòjà gıaɂı̨ ekò sıì gıgha enıìyah dìì, eyıt'à Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı, hagedı, “Dıı dǫ Nǫ̀htsı̨ dahxà eghàlaedaà at'ı̨ sǫnı,” gedı.

Matthew Zezì k'èè èhtła

9Zezì ekǫ gots'ǫǫ̀ naèhtła tł'axǫǫ̀, sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ Matthew wìyeh ladà k'e eghàlaeda yaɂı̨. Zezì “Sek'èı̨tła!” yèhdı. Eyıt'à Matthew nıìtła gà Zezì k'èè èhtła.

10Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì Matthew wekǫ̀ shètı̨ ekò sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ łǫ Zezì eyıts'ǫ wecheekeè xè shègıazhe. 11Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gogıaɂı̨ ekò Zezì wecheekeè ts'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ naxıts'ǫ̀ k'àowo sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ xè shètı̨?” gògedı.

12Zezì ıìkw'o t'à gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ hotıì geedaa sìı nàèdı-k'èezǫǫ gıgha wet'àaɂà nıìle, dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı zǫ nàèdı-k'èezǫǫ gı̨ı̨wǫ hǫt'e. 13Hanìkò dıı hanì dek'eèhtł'è: ‘Sets'ǫ̀ t'asìı k'eahk'ǫ̀ nahk'e dǫ ts'ǫ̀ naxıdzeè eteèɂı̨ ha dehwhǫ,’ ayìı awèts'edıı sìı wedaànıahdè. Dǫ ehkw'ı geedaa sìı gıkayahtı gha jǫ ts'ǫ̀ ahjà nıìle, hanìkò hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ gıgha ahjà hǫt'e,” gòhdı.

Edets'egǫ ghǫ Zezì dageehke

14Eyı tł'axǫǫ̀ John-Baptıst wecheekeè Zezì gà nègı̨ı̨de, gıts'ǫ̀ hadı, “Goxı̨ eyıts'ǫ Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı edets'egǫ, hanìkò dànìghǫ necheekeè edegegǫ-le?” gıìhdı.

15Zezì gots'ǫ̀ hadı, “K'ǫadzàa ı̨łaà goxè wheda et'ıì, dǫ gıghǫ nìı̨dee sìı edegegǫ ha nì? Į̀le ne, hanìkò ı̨łè dzęę̀ k'ǫadzàa gıghǫ wììchì ha hǫt'e, eyı dzęę̀ k'e nı̨dè edegegǫ ha.

16“Dǫ wı̨ı̨zìı goht'ǫ zǫą k'e ɂehtł'ı̨gòò nètèyeèlı nıìle. Hayį̀į̀là nı̨dè ɂehtł'ı̨gòò ełeechı t'à wemǫǫ̀ tàedlà ha. Hajà nı̨dè, goht'ǫ zǫą denahk'e wetàedlà ha. 17Eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı jìetì wegòò hoèlı̨ı̨ sìı jìetìwò wezǫą yìı yehtł'ì nıìle. Hayį̀į̀là nı̨dè wewòzǫą wenìtsǫedlà xè jìetì xàetł'ì ha, eyıts'ǫ jìetìwò wezǫą sı wedıhołè ha. Hanì ha nıìle, jìetì wegòò hoèlı̨ı̨ sìı jìetìwò wegòò yìı yehtł'ì ha hǫt'e, hanì-ı̨dè į̀łah nezı̨į̀ wek'èhodì ha,” Zezì hadıì goxè godo.

T'eekoa ełaı̨woo eyıts'ǫ ts'èko eyaelı̨ı̨

18Zezì ı̨łaà goxè godo ekò, k'àowo ı̨łè yegà nììtła gà yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, hayèhdı, “Setì dıìhk'ǫ̀ą ełaı̨wo. Hanìkò sexè sekǫ̀ nàwheętła xè nılà wek'e anelà nı̨dè naìdà ha,” yèhdı. 19Eyıt'à Zezì nıìtła gà eyı dǫ k'èè naèhtła; wecheekeè sı gık'èède.

20Ekìıyeè k'e ts'èko ı̨łè Zezì chį̀ht'a nììtła xè yeɂeè welǫ daachì. Eyı ts'èko hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke xo gots'ǫ edoò weɂǫ̀-at'ı̨ t'à eyaelı̨. 21Ts'èko hanıwǫ, “Weɂeè zǫ kò daehchì nı̨dè k'aàt'ıì ahde ha,” hanıwǫ.

22Zezì yets'ǫ̀ ets'aèhtła, yaɂı̨ t'à hayèhdı, “Ts'èko, nedzeè t'à nınà welè. Negha ehkw'ı-ahodı t'à k'aàt'ıì anejà,” yèhdı. Eyı ts'èko ekòet'ıì k'aàt'ıì ajà.

23Zezì k'àowo wekǫ̀ goyaèhtła ekò dǫ łǫ xè nàdahoowo eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa dechı̨shì geehdı, goaɂı̨. 24Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naahdè. T'eekoa ełaı̨wo nıìle, ekìı whetı̨ hǫt'e,” gòhdı t'à dǫ gıghaedlò. 25Dǫ hazǫǫ̀ xàgeèdeè agogį̀į̀là tł'axǫǫ̀, Zezì edı̨į̀ t'eekoa whetı̨ı̨ sìı ekǫ goyaèhtła. T'eekoa wılà nıìchı-t'ıì t'eekoa nıìtła. 26Eyı nèk'e hazǫǫ̀ eyı wegodıì ajà.

Dǫ wedaà goìlee nàke eyıts'ǫ dǫ gode-le k'aàt'ıì agejà

27Zezì eyı gots'ǫ naèhtła ekò dǫ nàke gıdaà goìlee gık'èè łeèhtła, nagıìzeh xè Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “K'àowocho Davıd Weza, etegòı̨hɂı̨!” gedı nagıìzeh.

28Zezì kǫ̀ ı̨łè goyaèhtła ekò dǫ gıdaà goìlee gıgà nèłegeètła t'à dagoehke, “K'aàt'ıì anaxehłe gha naxıgha ehkw'ı-ahodı nì?” gòhdı. “K'àowo, hęɂę,” gedı.

29Eyıt'à godaà k'e whehdì xè hagòhdı, “Naxıgha ehkw'ı-ahodı k'ę̀ę̀ naxıxè agode,” Zezì gòhdı. 30Ekòet'ıì gıdaà gǫ̀hłı̨ anagejà. Zezì yatı nàtsoo t'à hagòhdı, “Dıı hagòjàa sìı dǫ wı̨ı̨zìı yek'èızà sǫ̀ǫ̀,” gòhdı. 31Hanìkò eyı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hagedı.

32Eyı dǫ nàke Zezì ts'ǫǫ̀ nałegeèhtła tł'axǫǫ̀ dǫ ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ t'à gode-le sìı Zezì gà nègeèchì. 33Zezì ı̨nìłı̨ı̨ xàdeèzhì tł'axǫǫ̀, eyı dǫ gode-le ı̨lèe sìı godeè ajà. Dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah dìì t'à hagedı, “Israel nèk'e dıı hagòjà ts'aɂı̨ whìle,” gedı.

34Hanìkò Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hagedı, “Įnìłı̨ı̨ gha k'àowo dahxà ı̨nìłı̨ı̨ xàdeezhıì at'ı̨,” gedı.

Eghàlageedaa-dǫǫ̀ łǫ-le

35Zezì eyı nèk'e kǫ̀ta hazǫǫ̀ gota k'eetło. Ełègehdèe-kǫ̀ goyìı dǫ hoghàehtǫ. Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ wegodıì nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gode, eyıts'ǫ tàda hazǫǫ̀ t'à dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì anagǫ̀ǫ̀là. 36Dǫ łǫ ełèwhede goghàeda ekò dǫ ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨. Dǫ gıxè hoìla xè sahzǫ̀ą dǫ gok'èdìı whìle lagı̨ı̨t'e. 37Eyıt'à Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Dèè k'e t'asìı dıìdìı łǫ dìì hanìkò dǫ nàyehtsį̀ ha łǫ-le. 38Eyıt'à t'asìı dehshee nàgehtsį̀ ts'ǫ̀ k'àowo sìı weahkè, hanì-ı̨dè t'asìı dehshee nàgehtsį̀ı̨ dǫǫ̀ gots'ǫ̀ ayele ha,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index