Search form

Matthew 9:15

15Zezì gots'ǫ̀ hadı, “K'ǫadzàa ı̨łaà goxè wheda et'ıì, dǫ gıghǫ nìı̨dee sìı edegegǫ ha nì? Į̀le ne, hanìkò ı̨łè dzęę̀ k'ǫadzàa gıghǫ wììchì ha hǫt'e, eyı dzęę̀ k'e nı̨dè edegegǫ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index