Search form

Matthew 9:17

17Eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı jìetì wegòò hoèlı̨ı̨ sìı jìetìwò wezǫą yìı yehtł'ì nıìle. Hayį̀į̀là nı̨dè wewòzǫą wenìtsǫedlà xè jìetì xàetł'ì ha, eyıts'ǫ jìetìwò wezǫą sı wedıhołè ha. Hanì ha nıìle, jìetì wegòò hoèlı̨ı̨ sìı jìetìwò wegòò yìı yehtł'ì ha hǫt'e, hanì-ı̨dè į̀łah nezı̨į̀ wek'èhodì ha,” Zezì hadıì goxè godo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index