Search form

Matthew 9:21

21Ts'èko hanıwǫ, “Weɂeè zǫ kò daehchì nı̨dè k'aàt'ıì ahde ha,” hanıwǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index