Search form

Matthew 9:22

22Zezì yets'ǫ̀ ets'aèhtła, yaɂı̨ t'à hayèhdı, “Ts'èko, nedzeè t'à nınà welè. Negha ehkw'ı-ahodı t'à k'aàt'ıì anejà,” yèhdı. Eyı ts'èko ekòet'ıì k'aàt'ıì ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index