Search form

Matthew 9:28

28Zezì kǫ̀ ı̨łè goyaèhtła ekò dǫ gıdaà goìlee gıgà nèłegeètła t'à dagoehke, “K'aàt'ıì anaxehłe gha naxıgha ehkw'ı-ahodı nì?” gòhdı. “K'àowo, hęɂę,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index