Search form

Matthew 9:30

30Ekòet'ıì gıdaà gǫ̀hłı̨ anagejà. Zezì yatı nàtsoo t'à hagòhdı, “Dıı hagòjàa sìı dǫ wı̨ı̨zìı yek'èızà sǫ̀ǫ̀,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index