Search form

Matthew 9:37

37Eyıt'à Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Dèè k'e t'asìı dıìdìı łǫ dìì hanìkò dǫ nàyehtsį̀ ha łǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index