Search form

Johannes 11

Okut̯a kwaLasarus

1Omulumentu umo owomokalongo kaBetania nguu tiwa oLasarus, ngwaa li nodhompandje mbali Maria naMarta, wa li ama vele.2Maria hengu oye e li ye ngoka ngwaa tilile omadhi odhompadhi dhaMuhonaJesus, he dhi theta nodhondjutji dhe. Ompandje Lasarus wa vadhwa ama vele.3Iya odhompandje dha tuma elaka kuJesus hadhi tyaa: “Muhona, epanga lyoye nguu hole ma vele.”

4Jesus hiee tji tee, ha tyaa: “Ouvela mboka kaau ka twala Lasarus met̯o, owokutumbaleka Kalunga, opo OmunwaKalunga a tumbalekethwe kuwo.”

5Jesus wa li ae hole Marta, Maria naLasarus. 6Ye hiaa tee okutya Lasarus ma vele, wa kala uke omatango avali kompuka hoka hwaa vadhwa. 7Kon̯ima yomatango ngoka avali Jesus wa heela ovalongwa ve ha tyaa: “Tu tjunen̯i uke koJudea.”

8Ovalongwa ve mu heela hava tyaa: “Rabbi, Ovajuda opo va dhi napano okuhala oku ku dhipaa nomawe, ove napano mo hala uke okutjuna ko?”

9Jesus wa yaka ha tyaa: “Otjitenya katji na odhowola omulongo nambali, hatjo? Ngoka nguma ende omutenya, kaa putala, mena lyokutya u lwete otjiten̯i tjouye hembu. 10Iya kwalukele ngoka nguma ende out̯iku, ma putala, mena lyokutya muye kamu na tja otjiten̯i.” 11Jesus hiaa popi odhondaka hendhi, ha tyaa: “Epanga lyetu Lasarus wa lala, atjaa me hala, ndji ke mu imune po.”

12Ovalongwa ve mu yaka hava tyaa: “Muhona, andaa wa lala, ma ka veluka.”

13Jesus wa li ama popi okut̯a kwaLasarus, ovalongwa va li amava tya pamo ma popi okulala olupot̯i. 14Iya Jesus we ve heela nawa ha tyaa: “Lasarus wa t̯i. 15Ame mbe hulukwa híhe vadhelwe ko, opo mu kale neitavelo. Ngatu enden̯i kuye.”

16Iya Tomas, ngoka nguu tiwa oKawiyu, wa heela ovalongwa ovakwawo ha tyaa: “Ngatu enden̯i, nant̯e wo tu ka t̯e pamo naye.”

Jesus eimuko nomwenyo

17Jesus hiee ya koBetania, wa vadha Lasarus aa ningi ae omatango ane mombila. 18Okalongo hoka ka li popedhi naJerusalem, odhokilometa ndatu nyahoka. 19Ovajuda ovengi va vadhwa ave ya kuMarta naMaria oku ve popitha mena lyet̯o lyompandjawo Lasarus.

20Marta hiaa tee okutya Jesus we ya, wa ya e ke mu wan̯e. Iya Maria we thiwa monganda. 21Marta wa heela Jesus ha tyaa: “Muhona, ngaile opo wa li, ngai ompandjandje ka t̯ile, 22atjaa ndji tji i okutya Kalunga me ke ku pa atjihe soka himo mu kumbu.”

23Jesus we mu heela ha tyaa: “Ompandjoye ma ka imuka po uke.”

24Marta we mu yaka ha tyaa: “Ndji tji i okutya ma ka imuka po metango lyathiinina meimuko kout̯e.”

25Jesus we mu heela ha tyaa: “Aame eimuko nomwenyo. Omuntu ngoka ngwaa itavela mwaame, ma ka kala ae na omwenyo, nandaku tiwa wa t̯i. 26Iya auhe ngoka nguu na omwenyo, ye ha itavele mwaame, kaa t̯i uke katee apehe. Hehi we tji itavele?”

27Marta wa yaka ha tyaa: “Iinga, Muhona, mba itavela okutya oove Messias, OmunwaKalunga, ngukwa tiwa me ya mouye.”

Jesus ma lili

28Marta hiaa popi odhondaka hendhi, wa ka ithana omunitje Maria, he mu heele pokampengi ha tyaa: “Omulongethi we ya, me ku pula.” 29Maria hiee tji tee, wa kulama dhiva, ha i kuye. 30Iya Jesus wa vadhwa aheya thika mokalongo moka, wa li uke kompuka hoka Marta hwee ke mu wan̯a. 31Iya Ovajuda mboka mbava vadhwa ave li naMaria monganda amave mu dhimbitha, hive mu mono, hima piti mo ama kanyauka, ve mu landula. Va li amava tya pamo ma i kombila, ma ka lila.

32Maria hiee ya kompuka hoka hukwa li Jesus, we mu mona, ha twike odhongolo podhompadhi dhe, ye ha tyaa: “Muhona, ngaile opo wa li, ngai ompandjandje ka t̯ile.”

33Jesus hiee mu mono ama lili, nOvajuda wo mboka mbave ya pamo naye amava lili, wa ihama momutima, ha teketa. 34Ye we mu pula ha tyaa: “Mwe mu paka pi?”

Ve mu yaka hava tyaa: “Muhona, indjo u tale.”

35Jesus wa lila. 36Iya Ovajuda hava tyaa: “Taa tuutuu, nahi hiee mu hole!”

37Atjaa vamo owomuwo hava tyaa: “Haye a twikulula omeho omupot̯i? Ka tjaelele tji Lasarus ahama t̯i?”

Lasarus ma imunwa kout̯e

38Jesus hiee ya kombila, wa ihama uke momutima. Ombila ya li eleva ndyaa yedhilwa newe. 39Jesus we ve heela ha tyaa: “Ithen̯i po ewe!”

Marta, ompandje yomut̯e, we mu heela ha tyaa: “Muhona, olutu lwa n̯ika, mena lyokutya lwa ningi omatango ane mombila.”

40Jesus ha tyaa: “Hí ku heelele okutya andaa wa itavele, mo ka mona etumbalo lyaKalunga?” 41Wo va itha po ewe. Iya Jesus wa tala peulu ha tyaa: “Taa, me ku pandula, ove hiuu ntyaa. 42Ndji tji i okutya ove u ntyaa apehe, iya me popi odhondaka hendhi mena lyowingi wovantu hembu mbwaa ndjonganene, opo va itavele okutya oove wa ntuma.” 43Hiaa popi odhondaka hendhi, wa popya peulu ha tyaa: “Lasarus, dha mo!” 44Iya Lasarus, ngoka ngwaa li aa t̯i, wa dha mo. Odhompadhi dhe nomawoko e vya li avya kutwa novitopa, notjipala tje tja li atja kutwa nelesu. Jesus we ve heela ha tyaa: “Mu kutululen̯i, mu mu yethe.”

Etompo lyokudhipaetha Jesus

(Mat. 26:1-5; Mark. 14:1-2; Luk. 22:1-2)

45Ovengi owomOvajuda mboka mbave dhile okupopitha Maria, va mona soka Jesus hiaa ninga, hava itavele muye. 46Iya vamo owomuwo va ya kOvafarisai, have ve hipululile soka Jesus hiaa ninga. 47Iya Ovafarisai novayambethi ovanene va konga Otjoongi tjOvanene hava tyaa: “Matu ningi vi? Iya omulumentu hengu ma ningi ovilingatangan̯eko ovingi. 48Andaa matu mu yetha nyahoka, a twikile monkalo ndjoka, ovantu avehe mava ka itavela muye. Iya Ovaroma mave ke ya, hava han̯auna po otempeli notjiwan̯a tjetu atjihe.”

49Umo owomuwo nguu tiwa oKaifas, ngoka ngwaa li omuyambethi omunene ombula ndjoka, we ve heela ha tyaa: “N̯e kamu na hímu i. 50Kamu tji i nan̯i okutya okut̯a kwomuntu umo poluvedhe lwovantu avehe hahe, kwa pon̯a okuyonaka kwotjiwan̯a atjihe?” 51Tjo otjene, ka popile otjipuka hehi muye omwene, iya omena lyokutya ye wa li omuyambethi omunene ombula ndjoka, wa thimbila nyahoka okutya Jesus ma ka t̯ila otjiwan̯a tjOvajuda, 52hamena lyotjiwan̯a tjOvajuda atjiika, iya opo wo a kongolole odhondele dhaKalunga avehe mboka mbave li po ava handjana, va ninge engundwa limo.

53Okudha ketango ndyoka ovanene wOvajuda va taendha ondunge okudhipaa Jesus.

54Iya Jesus ka endele uke poluhandja mokati kOvajuda, wa ya kondolopa imo ndjii li popedhi nokuti, ndjii tiwa oEfraim, ye ha kala hoka pamo novalongwa ve.

55Opaasa, otjipito tjOvajuda, ya li popedhi. Ovantu ovengi va dha kovilongo vyokokule, have ya koJerusalem, tainkolo Opaasa ahaiye thika, opo ve likohe ngahi va ninga monteto yawo yOvajuda. 56Wo va taendha Jesus. Hiva onganene motempeli, ve lipulapula hava tyaa: “N̯e mamu soko vi? Mpaeli kee ya kotjipito?” 57Ovayambethi ovanene nOvafarisai va vadhwa ava yandja ae elaka okutya andaa ku na ngoka nguu i Jesus mpoka mpae li, nge tji hololole, opo ve mu kambule.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index