Search form

Johannes 2

Olukupo lwokoKana

1Hipa piti omatango atatu, kwa li aku na olukupo koKana, ondolopa yomoGalilea. Ina yaJesus oko a li. 2Jesus novalongwa ve va li wo ava kongwa kolukupo. 3Ovinyu avihe hivya pu po, ina yaJesus we mu heela ha tyaa: “Kave na tja ovinyu.”

4Jesus we mu heela ha tyaa: “Mee, hó kala notjiho naame. Owola yandje kaiye ya.”

5Ina wa heela ovaundapi ha tyaa: “Ningen̯i atjihe soka hime mu heele.”

6Monteto yokulikoha kwOvajuda kwa li aku na odhombiya epandu. Ombiya aihe i lithike povyeemele vivali ne vitatu. 7Jesus wa heela ovaundapi ha tyaa: “Odhombiya dhi tekelen̯i omeva, dhi yule.” Wo ve dhi tekela, hadhi yula katee naa potjinyo. 8Jesus we ve heela ha tyaa: “Iya napano e lundululen̯i mo iya, mu e twalele omuviyuli wotjipito.” Wo have mu twalele o. 9Omuviyuli hiaa makele omeva ngoka ngaa tjituka ovinyu, wa li ahe e i mpaa dhi. Iya ovaundapi mbava teka omeva, va li ave tji i. Omuviyuli wa ithana omukupi 10ha tyaa: “Olutenga omuntu u yandja ovinyu mbyaa ngala oviwa, iya andaa ovantu va pyaluka, ove ho ve pa atjaa ovingwalulu. Iya ovinyu hembi oviwa we vi holeke, katee we ke vi eta kon̯ima.”

11Otjilingatangan̯eko hehi tjolutenga Jesus we tji ningila moKana, ondolopa yomoGalilea, ye wa hololola etumbalo lye, novalongwa ve va itavela muye.

12Kon̯ima yovipuka hembi Jesus naina novanitje ovalumentu novalongwa ve va ya koKapernaum, hava kala ko omatango amo.

Jesus ma thevetha otempeli

(Mat. 21:12-13; Mark. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13Otjipito tjOpaasa yOvajuda hitja li popedhi, Jesus wa ya koJerusalem. 14Ye wa vadha ovantu motempeli amava landetha odhongombe, odhondhu nodhonguti, novapimpi wodhombongo ava kala pohi povitaafula vyawo. 15Ye wa poha ongola, he ve ta mo avehe motempeli pamo nodhongombe nodhondhu dhawo. Ye wa tilahi odhombongo dhovapimpi, novitaafula vyawo we vi yundulila pohi. 16Ovalandethi wodhonguti we ve heela ha tyaa: “Ithen̯i mo ovipuka hembi avihe! Ondjuwo yaTate hámu i ningi otjilandethelo.” 17Ovalongwa ve va thipaluka okutya omisonekwa mavi tyaa: “Ouvandhi mena lyondjuwo yoye mau ndi.”

18Ovajuda va pula Jesus hava tyaa: “Etangan̯eko patji ndimo tu yulikile okutya wa thele okuundapa ovipuka hembi?”

19Jesus we ve yaka ha tyaa: “Kumunen̯i po otempeli hendji, ame me i tungulula momatango atatu.”

20Iya Ovajuda ve mu heela hava tyaa: “Otempeli hendji ya tungwa odhombula omilongo vine nepandu, ove mo i tungulula momatango atatu?”

21Iya otempeli ndjaa popya, oyolutu lwe. 22Iya Jesus hiaa imunwa kout̯e, ovalongwa ve va thipaluka odhondaka ndhoka ndhaa popile, wo hava itavele omisonekwa nodhondaka ndhee ve heela.

Jesus u i omuntu auhe

23Jesus hiaa li moJerusalem potembu yotjipito tjOpaasa, ovantu ovengi ve mu itavela hiva mono ovilingatangan̯eko mbyoka mbyaa ninga. 24Iya Jesus ke liun̯ikile muwo, mena lyokutya ye omwene nahi u ve i avehe. 25Ye kaa li ama hepa ngume mu hipululile ouhunga nomuntu, mena lyokutya ye omwene u tji i soka hitji li momuntu.

Etestamende Epe Moludhimba

© 2012 Bible Society of Namibia

More Info | Version Index